Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ustalenie statusu osób bezrobotnych oraz ich uprawnień jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez te osoby odpowiednich dokumentów, w tym potwierdzających okresy uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych. – takie stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 20 września 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: IV SA/Gl 119/16.

Ustawodawca w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienił szczegółowo okresy uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych. Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Ponadto w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012 r. poz. 1299) osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji między innymi świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy. To stanowi podstawę do poczynienia przez organ określonych ustaleń

Odnosząc się do podnoszonych w przedmiotowej sprawie zastrzeżeń dotyczących sposobu obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej WSA wskazał, że organy administracji nie są upoważnione do rozstrzygania wątpliwości z tym zakresie, które leżą w kompetencji organu rentowego. Ponadto jako prawidłowe należy uznać stanowisko organu odwoławczego, że ustawodawca nie upoważnił organu zatrudnienia do przeliczenia godzin faktycznie wykonanej pracy, a jedynie uwzględnienie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: CBOSA