Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Zgodnie z art.  80 ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne. Istotnie może pojawić się wątpliwość, czy dodatek dla sierot zupełnych również wlicza się do dochodu dziecka. W mojej ocenie omawiany dodatek nie wlicza się do dochodu dziecka. Przemawia za tym kilka argumentów. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia określone w ustawie obejmują:

 1. emeryturę;
 2. rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową; 
 3. rentę rodzinną; 
 4. dodatek pielęgnacyjny; 
 5. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej; 
 6. zasiłek pogrzebowy.

Z powyższego wyliczenia wynika, że ustawodawca dodatek dla sieroty zupełnej traktuje jako odrębne od renty rodzinnej świadczenie. Potwierdza to również struktura samej ustawy – w odrębnych rozdziałach unormowano przyznanie renty rodzinnej i dodatków do niej.   Oczywiście jego przyznanie zależy od posiadania uprawnień do otrzymania renty rodzinnej, niemniej jednak z żadnego z przepisów powołanej ustawy nie wynika, że omawiany dodatek w przypadku jego przyznania stanowił składową część renty rodzinnej.

Z analizy porównawczej z przepisami ustaw definiujących dochód również wynika, że ustawodawca rozróżnia oba świadczenia. Przykładowo w art. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wskazano, że pod pojęciem dochodu dziecka rozumie dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka. Ustawodawca w ustawie o pomocy społecznej wyraźnie włączył dodatek dla sierot zupełnych do dochodu dziecka, wymieniając go obok renty rodzinnej (użyto sformułowania „wraz” a nie np. „w tym”). Przyjmując, że ustawodawca działa racjonalnie, gdyby celem ustawy było włączenie dodatku dla sierot zupełnych do dochodu dziecka w rozumieniu  art. 80 ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawodawca wyraźnie wskazałby to świadczenie – jak ma to miejsce w ustawie o pomocy społecznej.

Inny przykład, który wskazuje na rozróżnienie przez ustawodawcę renty rodzinnej i dodatku do niej jako dwóch odrębnych świadczeń - zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych do dochodu rodziny wlicza się rentę rodzinną a nie wlicza się dodatku dla sieroty zupełnej.

Ponadto analizując orzecznictwo sadów z zakresu szeroko rozumianych spraw społecznych wynika, że w razie wątpliwości interpretacyjnych jest ono raczej korzystne dla osób uprawnionych do świadczeń.