Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyRzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z 2014 r.

Co prawda wprowadza ona nowe, skuteczne formy organizowania pomocy dla osób bezrobotnych, ale wykorzystuje przy tym dane osobowe nie dając tym, których dane są przetwarzane, odpowiednich praw.

W 2014 r. ustawa wprowadziła nowe zasady zarządzania pomocą - oparte na procesie profilowania, czyli przyporządkowywania osób bezrobotnych do jednej z trzech kategorii i, co za tym idzie, rozróżniania na tej podstawie form pomocy skierowanych do konkretnej osoby.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie podejście zasługuje na aprobatę, bowiem osobom bez pracy potrzebna jest bardziej efektywna pomoc. Wprowadzona procedura budzi jednak wątpliwości co do zgodności ze standardem konstytucyjnym.

Profilowanie jest jedną z metod przetwarzania tych danych. Zakwalifikowanie człowieka do którejś z kategorii może mieć dla niego ogromne znaczenie. Z tego względu profilowanie jest materią zastrzeżoną dla ustawy.

Z uwagi na przeniesienie części regulacji dotyczącej profilowania osób bezrobotnych do aktu prawnego rangi rozporządzenia, przedmiotowe przepisy budzą wątpliwości pod kątem zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

W ustawie nie została także przewidziana możliwość zakwestionowania przyporządkowania bezrobotnego do konkretnego profilu, mimo że prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wynika wprost z 78 ustawy zasadniczej. Te okoliczności doprowadziły Rzecznika do podjęcia decyzji o konieczności skierowania niniejszego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Z wnioskiem RPO do Trybunału Konstytucyjnego można zapoznać się TUTAJ.