Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyBezrobotny może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego tylko wówczas, jeżeli miał (a co najmniej przy zachowaniu należytej staranności, jakiej można by w danym przypadku odeń wymagać: powinien mieć) świadomość wystąpienia zdarzeń, które zgodnie z udzielonym jemu uprzednio w sposób właściwy pouczeniem skutkują utratą statusu bezrobotnego.

Powyższa teza została przedstawiona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 września 2016 r., II SA/Sz 532/16.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania Pan X został pozbawiony statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z powodu - jak to ustaliły organy - podjęcia pracy zarobkowej.

Nie budzi wątpliwości Sądu, że Pan X rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy został pouczony o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej oraz złożył oświadczenie, że poinformuje organ o podjęciu jakiegokolwiek zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia lub o rozpoczęciu/podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej.

Z ustaleń organów wynikało, że wg zaświadczenia Pan X wykonywał usługę na podstawie umów zlecenie podczas zabezpieczania meczu. Pan X wyjaśniał natomiast, że nie podejmował żadnej pracy zarobkowej, uczestniczył jedynie w jednorazowym szkoleniu na meczu a dodatkowo wyjaśnił, że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia.

W ocenie Sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie był wystarczający do formułowania takich twierdzeń, że Pan X podjął pracę zarobkową. W szczególności, czy w istocie umowa zlecenia została zawarta, czy Pan X otrzymał za tę pracę wynagrodzenie a zleceniodawca odprowadził z tego tytułu składki do ZUS, czy było to wyłącznie nieodpłatne szkolenie oraz, czy zgłoszenie do ZUZ wynikało z rzeczywistego zatrudnienia, czy też było efektem bezrefleksyjnego automatyzmu w działaniu po pozyskaniu kandydata na kolejnego pracownika bez względu na to, czy osoba taka podjęła obowiązki czy też nie.

Organy orzekające w sprawie nie wyjaśniły również, czy o ile taka umowa została zawarta, do jej zawarcia doszło za wiedzą i zgodą Pana X.

Skoro organ twierdzi, że Pan X zawarł umowę zlecenia to winien takiej umowy zażądać a nadto przesłuchać Pana X na okoliczność rzeczywistego zatrudnienia.

Nie można również wykluczyć, że Pan X nie był świadomy, że poddanie się szkoleniu, z którego zresztą zrezygnował, skutkować będzie dla niego tak daleko idącymi konsekwencjami.

Wskazane wyżej uchybienia w postępowaniu administracyjnym, których efektem była decyzja o pozbawieniu skarżącego statusu bezrobotnego, świadczą o naruszeniu przez organ przepisów postępowania administracyjnego, w szczególności zaś art. 7, art. 77, art. 80, art. 86 oraz art. 107 § 3 k.p.a., które to naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak wskazał WSA ponownie rozpoznając sprawę organ administracji powinien uwzględnić sformułowane powyżej uwagi, wskazania i oceny prawne, a w szczególności uzupełnić postępowanie wyjaśniające we wskazanym wyżej zakresie.

Źródło: CBOSA