Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyObowiązujący do tej pory wzór legitymacji emeryta-rencisty przewiduje zamieszczanie w niej numeru i symbolu świadczenia. Przy ich zmianie –  zachodzącej również w związku z informatyzacją bazy danych ZUS – pojawia się konieczność wymiany legitymacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zmienić ten stan.

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu. W legitymacji wydawanej według nowego wzoru w miejsce numeru i symbolu świadczenia wskazywany będzie jedynie rodzaj świadczenia. Wskazanie rodzaju jest niezbędne ze względu na zróżnicowanie uprawnień emerytów i rencistów.

Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowają ważność do dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę ich ważności lub konieczności ich wymiany.