Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Gośćmi posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się 23 listopada w MRPiPS, byli dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy. W posiedzeniu uczestniczył też sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Pierwszą część posiedzenia poświęcono ustaleniu priorytetów podziału i planu wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r. Wśród priorytetów znajdzie się m.in. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w wybranych sektorach oraz w zidentyfikowanych w regionach zawodach deficytowych.

W bieżącym roku plan finansowy Funduszu wykonano już w 93 procentach, wydatkując na ten cel 191 mln zł. Członkowie Rady rozmawiali również o wykorzystaniu przeznaczonej na ten rok rezerwy w Funduszu.

W drugiej części posiedzenia dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy z Gdańska, Krakowa i Warszawy przedstawili prezentacje, oceniające dotychczasowe rozwiązania oraz propozycje zmian w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych oraz wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Warto przypomnieć, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Źródło: mpips.gov.pl, informacja własna