Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Resort rozwoju opublikował zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”

Zmiany dotyczą m.in.:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym;
  • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi;
  • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Z wersją dokumentu z zaznaczoymi zmianami, można zapoznać się tutaj.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl