Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Wykazy czynników rakotwórczych i mutagennych ustala minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw pracy. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt nowego aktu wykonawczego dotyczącego tego właśnie zagadnienia.

Wprowadzane zmiany mają charakter przede wszystkim porządkowy. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego postanowiono zrezygnować z wykazu substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wynika to z faktu, że substancje takie są zamieszczone w tabeli 3.2 części 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Wobec bezpośredniego stosowania prawa unijnego w Polsce nie ma potrzeby powtarzania tego zestawienia w prawie polskim. Po wejściu w życie opracowywanego rozporządzenia będzie oczywiste, że podstawą kwalifikacji substancji chemicznych będzie prawo wspólnotowe.