Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian zawartych w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, na mocy której nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych zostali wyłączeni z zakresu podmiotowego ustawy – Karta Nauczyciela.

Projektowane rozporządzenie powtarza co do istoty dotychczasowy stan prawny.

W projekcie uwzględniono zmianę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ.

W projekcie określono także zakres informacji, które powinna zawierać karta oceny pracy nauczyciela. Przepis ten będzie miał zastosowanie do karty pracy sporządzanej przez dyrektora jak i przez zespół oceniający. Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający będzie włączany do akt osobowych nauczyciela. Ponadto wprowadza się przepis, że do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się zapis, że należy również sporządzić kartę oceny pracy, którą dołącza się do akt osobowych.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.