Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Długotrwała nieobecność w pracy osoby piastującej funkcję dyrektora zespołu szkół z powodu czasowej niezdolności do pracy, nie uzasadniała opieszałości w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Rzeczą dyrektora było takie zorganizowanie pracy podległej mu jednostki organizacyjnej, by pomimo jego nieobecności mogła ona należycie realizować swoje ustawowe zadania, w tym te, które wynikają z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok WSA w Lublinie z 29 września 2015 r. sygn. II SAB/Lu 83/15.

Źródło: CBOSA