Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKorzystanie przez nauczycieli z funduszu świadczeń socjalnych pozostaje bez związku z wykonywaniem zadań publicznych. Także wysokość przyznanych świadczeń pozostaje w oderwaniu od aktywności zawodowej i nie jest też związana ze sposobem wywiązywania się przez nauczyciela z ciążących na nim obowiązków. Z tego względu dane dotyczące indywidualnych zapomóg z funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w ramach stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok WSA w Olsztynie z 25 października 2016 r. sygn. II SAB/Ol 82/16. Uwaga - wyrok jest nieprawomocny!

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że działalność socjalna w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o o zakładowym funduszu socjalnym to działalność polegająca na świadczeniu przez pracodawców usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika, że świadczenia z funduszu socjalnego mają charakter uznaniowy, a złożone przez pracowników wnioski o świadczenie są rozpatrywane indywidualnie na podstawie przyjętych kryteriów socjalnych, tzn. po przeanalizowaniu każdorazowo sytuacji życiowej ubiegającego się o świadczenie. Świadczenia z funduszu socjalnego nie mają charakteru wynagrodzenia za pracę, lecz są formą pomocy skierowaną do pracowników, członków ich rodzin, byłych pracowników, oraz innych osób, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu socjalnego. Zatem świadczenia te nie są związane ze sprawowaniem określonej funkcji, lecz z faktem pozostawania w stosunku zatrudnienia. Są one dostępne dla wszystkich pracowników, a nawet dla emerytowanych pracowników czy członków rodzin pracowników i uzależnione od określonej w regulaminie zakładowego funduszu sytuacji życiowej. Powyższe konkluzje wynikają wprost z treści art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem przyznawanie ulgowych usług i świadczeń, oraz wysokość dopłat z funduszu, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jedynym kryterium przyznawania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych jest zatem kryterium socjalne.

Źródło: CBOSA