Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Prawodawca nie pozostawił organowi stanowiącemu gminy możliwości określania dodatku za prowadzenie zajęć opiekuńczych w szkołach specjalnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2012 r., IV SA/Wr 846/11).

Jednostka samorządu terytorialnego określa wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na podstawie uchwały podejmowanej na podstawie m. in. art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela.

Analiza treści przytoczonego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, iż zawiera on szczegółowe upoważnienie ustawowe, określające materie pozostawione uregulowaniu w drodze aktu prawa miejscowego. Materią taką jest minimalne określenie przez organ prowadzący szkołę, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków.

W powołanej sprawie Rada Powiatu podjęła przedmiotową uchwałę i ustaliła wysokość dodatku za trudne warunki pracy związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczych w szkołach specjalnych.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny prawodawca nie pozostawił organowi stanowiącemu możliwości określania dodatku za prowadzenie zajęć opiekuńczych w szkołach specjalnych.

Zaskarżony przepis został więc podjęty z przekroczeniem przez organ uchwałodawczy normy kompetencyjnej, co ewidentnie stanowi istotne naruszenie prawa.

Źródło: CBOSA