Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje tylko i wyłącznie nauczycielowi zatrudnionemu, czyli pozostającemu w stosunku pracy. Wynika to wprost z treści art. 73 ust. 1 Karty nauczyciela. Skoro nauczyciel został zwolniony z pracy, nie może korzystać z tego rodzaju urlopu, podobnie jak pracownik nie pozostający już w stosunku pracy nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowe w Włocławku z 15 kwietnia 2015 r. sygn. IV Pa 13/15.

Przywrócenie do pracy po upływie roku od zwolnienia nie może skutkować udzieleniem urlopu na dalszy okres czasu albowiem stosunek pracy pracownika przywróconego do pracy ulega restytucji dopiero z chwilą zgłoszenia przez pracownika gotowości do podjęcia pracy. Okres pomiędzy zwolnieniem z pracy a przywróceniem do niej to okres pozostawania bez pracy a nie okres zatrudnienia. Brak podstaw do odmiennej interpretacji tego okresu, zatem również brak podstaw do zobowiązania dyrektora pozwanej szkoły do udzielenia urlopu na ten okres.

Źródło: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych