Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało do konsultacji społecznych cztery projekty rozporządzeń dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

1) Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Projekt określa wysokość składki na Fundusz, przy uwzględnieniu miejsca realizacji imprezy turystycznej i rodzaju zapewnianego środka transportu. Składka jest różnicowana ze względu na ryzyko jakie za sobą niosą określone w rozporządzeniu imprezy turystyczne. 

2) Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Dotychczas nie istniały regulacje prawne w normowanym zakresie. Kwartalna informacja składana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych określona niniejszym rozporządzeniem będzie zawierała informacje na temat funkcjonowania tzw. II filaru zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w szczególności dotyczące wpływów do Funduszu oraz  wydatków Funduszu.

3) Projekt rozporządzenia w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Rozporządzenie zastąpi wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1353), które utraci moc z dniem 26 listopada 2016 r. w związku z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Rozporządzenie to w aktualnym stanie prawnym określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji. Nowe rozporządzenie nie zmieni dotychczasowego zakresu regulacji, a jedynie dostosuje dotychczasowe przepisy do nowego stanu prawnego, a także częściowo uzupełni zakres danych zawartych w wykazach prowadzonych w ramach Ewidencji.

Zmiany prawne wprowadzone przez nowe rozporządzenie będą przede wszystkim dotyczyły rozszerzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Informacje w dziale IV tej Ewidencji zostaną rozszerzone o:

  1. decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wydawane na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  2. oświadczenia o niewypłacalności przedsiębiorcy lub informacje marszałka województwa o uruchomieniu zabezpieczenia finansowego bez tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazywały, że przedsiębiorca nie był w stanie wywiązać się z zawartych z klientami umów o imprezy turystyczne;
  3. informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego po upływie okresu zawieszenia.

Ponadto, w rozporządzeniu wprowadzone zostały zmiany mające na celu uporządkowanie danych zawartych w wykazach prowadzonych w ramach Ewidencji. Dane zawarte w tych wykazach zostaną rozszerzone o:

  1. numer zaświadczenia o wpisie do rejestru – w przypadku wykazu przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz wykazu przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru;
  2. numer ewidencyjny przedsiębiorcy i datę wpisu do wykazu - w przypadku wykazu przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru.

W rozporządzeniu doprecyzowano także terminy usuwania z Ewidencji księgi ewidencyjnej przedsiębiorcy w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na jego wniosek oraz w przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w związku z niepowiadomieniem o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego po upływie  okresu zawieszenia.

4) Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W aktualnym stanie prawnym nie ma obowiązku składania przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Deklaracja, której wzór jest wprowadzany niniejszym rozporządzeniem, będzie zawierała:

  1. dane identyfikujące przedsiębiorcę, liczbę umów zawartych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z klientami, liczbę klientów objętych tymi umowami i wysokość należnej z tego tytułu składki,
  2. liczbę klientów, których imprezy turystyczne zostały odwołane przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń oraz liczbę klientów, którzy rozwiązali umowę lub odstąpili od umowy oraz wysokość wcześniej odprowadzonych składek przedstawionych do zarachowania na poczet aktualnej składki,
  3. dane dotyczące podstawowych zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek swojej niewypłacalności (tzw. I filar systemu zabezpieczeń finansowych) w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej, umowy gwarancji bankowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek powierniczy w przypadku wykonywania usług wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z określeniem w szczególności formy zabezpieczenia, podmiotu udzielającego zabezpieczenia, wysokości zabezpieczenia i terminu obowiązywania zabezpieczenia.