Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Obecnie kwestię kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, na mocy której nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych zostali wyłączeni z zakresu podmiotowego ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z tym z delegacji ustawowej zawartej w art. 6a ust. 12 ustawy - Karta Nauczyciela usunięto rodzinne ośrodki diagnostycznokonsultacyjne. Jednocześnie ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów zachowała w mocy obowiązujące rozporządzenie do dnia 1 stycznia 2017 r. (art. 28 ust. 1 ustawy). Projektowane rozporządzenie powtarza co do istoty dotychczasowy stan prawny.

W projekcie rozporządzenia wprowadza się także zmiany dostosowujące w związku z likwidacją z dniem 1 października 2016 r. zakładów kształcenia nauczycieli. Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 października 2016 r. likwiduje się kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych. Likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli jest konsekwencją rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, które miały na celu ujednolicenie systemu kształcenia nauczycieli i włączenie zakładów kształcenia nauczycieli w struktury szkolnictwa wyższego. Z tego powodu z projektu rozporządzenia usunięto odniesienia do zakładów kształcenia nauczycieli.

W projekcie uwzględniono się również zmiany wprowadzone przez art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zmieniający art. 6a ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela. Zgodnie z nową regulacją od 1 stycznia 2017 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ. Dotychczasowe przepisy ustawy - Karta Nauczyciela regulujące kwestie dotyczące dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, stanowiły, że oceny tej dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

W § 6 w ust. 2 określono się zakres informacji, które powinna zawierać karta oceny pracy nauczyciela (w treści przepisu powtarza się elementy dotychczasowego wzoru dokumentu karty oceny pracy nauczyciela). Przepis ten będzie miał zastosowanie do karty oceny pracy sporządzanej zarówno przez dyrektora szkoły, jak i przez zespół oceniający. Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający również będzie włączany do akt osobowych nauczyciela. Ponadto w § 7 ust. 5 wprowadzono przepis, zgodnie z którym do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia, tj. do nowej oceny pracy należy sporządzić również kartę oceny pracy, którą się dołącza do akt osobowych. W § 7 dodaje się także nowy ust. 7, zgodnie z którym zespół oceniający w przypadku podtrzymania kwestionowanej oceny pracy, sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia co do utrzymania tej oceny. Zmiana zawarta w § 8 rozporządzenia ma charakter doprecyzowującym i dotyczy kryteriów oceny pracy dyrektora i sposobu dokonywania ocen cząstkowych.