Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia w swojej treści wyniki prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prac pilotażowych i konsultacyjnych. Główny postulat wszystkich środowisk artystycznych, polegał na przywróceniu, ukierunkowanej przede wszystkim artystycznie i postrzeganej, od początku istnienia szkolnictwa artystycznego w Polsce, elitarnej ze względu na wymagane od kandydatów szczególne uzdolnienia, roli szkół artystycznych. Wnioski wypływające z analizy danych uzyskanych w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz działania monitorujące prowadzone w zakresie poziomu kształcenia w szkołach i placówkach artystycznych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, wskazały na zagrożenie obniżenia poziomu nauczania w szkołach artystycznych.

W wyniku dokonanych analiz i konsultacji środowiskowych w zakresie dalszego funkcjonowania szkolnictwa artystycznego każdego poziomu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął działania zmierzające do zachowania niezbędnej spójności całego systemu szkolnictwa artystycznego, który w założeniu miał zawsze prowadzić do wykształcenia artysty w konkretnej dziedzinie artystycznej na poziomie profesjonalnym, zawodowym. Projektowane rozporządzenie stanowi zatem część składową kompleksowych działań prawnych podjętych w ramach przywrócenia zasadniczej dla szkolnictwa artystycznego roli edukacyjno-społecznej. Projektowane rozporządzenie łączyć się będzie bezpośrednio z planowanymi w najbliższej przyszłości zmianami w zakresie pozostałych wykonawczych aktów prawnych pozostających w gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odnoszących się do szkolnictwa artystycznego, w tym m. in. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek artystycznych, a także w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach i placówkach artystycznych.

Biorąc pod uwagę ukierunkowany system kształcenia w szkołach artystycznych, zmierzający w końcowym efekcie do wykształcenia zawodowego artysty w ściśle określonej dziedzinie artystycznej, konieczne stało się podjęcie działań zapobiegających postrzeganiu i praktycznemu zepchnięciu szkolnictwa artystycznego wyłącznie do roli uzupełniającej kształcenie ogólne.

Z tego względu proponuje się, aby przepisy projektowanego rozporządzenia obowiązywały we wszystkich klasach, a w przypadku artystycznych szkół policealnych – semestrach, poszczególnych typów szkół i placówek artystycznych, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, z wyłączeniem szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych niniejszy projekt wprowadza przede wszystkim zmiany w podstawach programowych kształcenia artystycznego w zawodzie muzyk. Zmiany wprowadzone w zawodzie plastyk i w zawodzie tancerz mają znacznie mniejszy zakres.

Nie ulegają natomiast zmianie podstawy programowe dla zwodów aktor cyrkowy i aktor scen muzycznych, do których zostały wprowadzone jedynie korekty polegające na zastąpieniu – w przypadku podstawy programowej dla zawodu aktor cyrkowy sformułowania„Przedmioty realizowane w ramach zajęć uzupełniających”  sformułowaniem: „Zajęcia uzupełniające”, zaś w przypadku podstawy programowej dla zawodu aktor scen muzycznych polegające na wykreśleniu sformułowania „Przedmioty realizowane w ramach zajęć uzupełniających w ramach specjalności zawodowej”. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów artystycznych na koniec nauki w szkole II stopnia –określone w załączniku nr 1 do projektu, również nie ulegają zmianie w stosunku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.  

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego zostały określone w załącznikach do projektu rozporządzenia odpowiednio dla zawodu:

  1. aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502) – w załączniku nr 2,
  2. aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601) – w załączniku nr 3,
  3. muzyk (symbol cyfrowy 343602) – w załączniku nr 4,
  4. plastyk (symbol cyfrowy 343204) – w załączniku nr 5,
  5. tancerz (symbol cyfrowy 343701) – w załączniku nr 6.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednodniowe vacatio legis nie stoi w sprzeczności z demokratycznym państwem prawa, a zakładane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są na korzyść uczniów szkół artystycznych. Pilny termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest spowodowany rokiem szkolnym od którego mają obowiązywać przepisy przedmiotowego rozporządzenia.