Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca w art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przewidział „odpowiednie” stosowanie przepisów o likwidacji szkoły lub placówki do ich przekształcenia.

Owo „odpowiednie” stosowanie przepisów prawa nie jest czynnością o jednolitym charakterze.

J. Nowacki wyodrębnia trzy grupy przypadków, różnych ze względu na przyczynę i uzyskiwany rezultat, gdy przepisy są „odpowiednio” stosowane. Do pierwszej grupy należą przypadki, w których odnośne przepisy prawa są stosowane bez zmian w zakresie ich dyspozycji, do drugiej zaliczane są sytuacje, gdy odnośne przepisy będą stosowane z pewnymi zmianami, w trzeciej grupie znajdują się przepisy, które w ogóle w danym wypadku nie znajdą zastosowania (J.Nowacki, Studia zteorii prawa, Kraków 2003).

„Odpowiednie” stosowanie przepisów dotyczących likwidacji szkół lub placówek do ich przekształcenia gwarantuje przykładowo: dokonywanie przekształcenia w jednym terminie, a mianowicie z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej „tego samego typu”, lub kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.