Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca nie definiuje pojęcia „przekształcenia”.

Według definicji zaczerpniętej ze słownika języka polskiego, pod pojęciem tym rozumie się zmianę polegającą na nadaniu czemuś innej formy, kształtu innego charakteru, postaci; to przeobrażenie czegoś w coś innego (St. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1969, s.648.). W literaturze podnosi się, iż o przekształceniu zakładu można mówić wówczas, gdy istotnej zmianie poddano podstawowe zadania jednostki, np. przez ich rozszerzenie albo zawężenie, albo nowe ich określenie (E. Ochendowski (w:) J. Służewski (red.), Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, Warszawa 1995, s.323).

Przekształcenie, o którym mowa w przepisie art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty wydaje się dotyczyć częściowej likwidacji każdej publicznej szkoły lub placówki, niezależnie od typu organu prowadzącego.

Wydaje się również, iż rozwiązanie prawne zawarte w ustawie o systemie oświaty mianem przekształcenia określa wszelkie zmiany struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej, które powodują istotną zmianę rozmiarów lub przedmiotu dotychczasowej działalności, w tym ich częściową likwidację (Kurzyna-Chmiel Danuta, Oświata jako zadanie publiczne. LEX 2013).

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie w tezie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Białegostoku z dnia 22 czerwca 2006 r., II SA/Bk 189/06, według której „z przekształceniem szkoły lub placówki mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia, zwężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki przy eliminacji częściowej czy całkowitej dotychczasowego zakresu edukacji”. Przykład, którym posłużył się sąd, dotyczył podziału zespołu szkół i utworzenia w jego miejsce dwu lub kilku placówek jako samodzielnych podmiotów.

Podobnie przekształcenie organizacyjne szkoły lub placówki oświatowej określa wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2010 r., IV SA/Gl 240/09, uznając za nie takie działanie, które powoduje zmianę charakteru, stanu prawnego, struktury, formy – nadające inną, nową postać, funkcję i charakter działalności danej placówki.