Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Do Sejmu wniesiono projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący podwyższenia subwencji na dziecko 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego do wysokości 4300 zł.

Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy.

Zmiany, które wprowadziła ustawa zdaniem projektodawców drastycznie zmniejszyła dopływ środków finansowych dla samorządów, związanych z finansowaniem zadań oświatowych.

Zauważono, że dotacja na jedno dziecko w przedszkolu w 2017 roku ma wynosić 1 370 zł, z kolei subwencja oświatowa na jednego ucznia szkoły podstawowej w roku 2015 wynosiła 5 357 zł. Jak wskazano w uzasadnieniu istnieje bardzo istotna dysproporcja między subwencją na dziecko pozostające w przedszkolu a uczęszczające do szkoły.

W ocenie projektodawców uzasadnione jest podwyższenie subwencji na dziecko 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego do wysokości 4300 zł. Powyższa kwota stanowi realizację zapowiedzi Pani Minister Edukacji Narodowej, która to zapewniła, że jednostki samorządu terytorialnego, otrzymają pieniądze, które należy zapewnić na odpowiednie finansowanie zadań oświatowych a środki te zostaną przekazane z budżetu państwa.

W odpowiedzi na apele samorządów pani Minister Edukacji zapewniła, że „dzieci 6- letnie w wychowaniu przedszkolnym mają zostać objęte zwiększonym wsparciem finansowym polegającym na zwiększeniu kwoty do wysokości 4 300 zł. Ponadto Pani Minister stwierdziła, że „przedstawimy projekt zmiany ustawy o dochodach, który obejmie sześciolatki subwencją oświatową od 2017 r., dofinansowanie ma wynieść około 4300 zł” w odpowiedzi na zapewnienia Pani Minister projektodawcy zmierzają do zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedniej subwencji.

Ponadto projektodawcy wprowadzają mechanizm corocznej waloryzacji określony na podstawie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, określonym w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

Projekt ustawy powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa począwszy od roku 2017. Projektodawcy szacują je na około 800 000 000 złotych. Kwota dokładna nie jest możliwa do oszacowania w związku z liczbą dzieci, które w wieku 6-lat na podstawie decyzji rodziców będą uczęszczały do szkoły. Projekt ustawy wpłynie pozytywnie na budżety jednostek samorządu terytorialnego zapewniając odpowiednie finansowanie zadań z zakresu edukacji.

Źródło: www.sejm.gov.pl