Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują szereg zmian dotyczących egzaminu maturalnego a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin maturalny

 1. wprowadzenie progu zdawalności (na poziomie 30% możliwych do uzyskania punktów) egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po wprowadzeniu projektowanych zmian świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego, i z każdego z tych egzaminów, przeprowadzanych zarówno w części ustnej jaki i w części pisemnej, uzyskał co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów;
 2. Egzamin maturalny na nowych zasadach będzie przeprowadzany dla:
  • absolwentów liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 2022/2023,
  • absolwentów technikum – począwszy od roku szkolnego 2023/2024,
  • absolwentów branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2023/2024;
 3. wprowadzenie począwszy od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym;
 4. wprowadzenie możliwości przystępowania przez absolwenta branżowej szkoły II stopnia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, języka obcego, matematyki) celem uzyskania branżowego świadectwa dojrzałości. Absolwent branżowej szkoły II stopnia, który zda egzamin maturalny w zakresie przedmiotów obowiązkowych oraz posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, otrzyma branżowe świadectwo dojrzałości;
 5. Egzamin maturalny umożliwiający uzyskanie branżowego świadectwa dojrzałości będzie przeprowadzany dla absolwentów:
  • branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2021/2022,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 2022/2023,
  • pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 1.  dodano w definicji egzaminu (art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty) dwa rodzaje wykształcenia (zasadniczego branżowego oraz średniego branżowego);
 2. doprecyzowano przepisy dotyczące terminu przeprowadzania egzaminu poprzez określenie, że w przypadku części praktycznej tego egzaminu jest on przeprowadzany w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych;
 3. wprowadzono przepis, zgodnie z którym egzamin przeprowadzany jest w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 4. zapewniono uczniom technikum możliwość uzyskania informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po każdej części pisemnej lub każdej części praktycznej egzaminu;
 5. celem organizacji egzaminów w technikum, w którym przeprowadzany jest zarówno egzamin maturalny, jak i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zdający przystępować będzie do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki w technikum, a do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim roku nauki w technikum;
 6. w uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danych zawodach lub wynikających ze względów organizacyjnych umożliwiono przeprowadzanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum, w uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej; dotyczyć to będzie w szczególności przypadków związanych z możliwością organizacji części praktycznej egzaminu zawodowego u pracodawców, u których uczniowie realizowali praktyczną naukę zawodu, jak również sytuacji, w których specyfika danego zawodu uniemożliwia przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w określonym terminie;
 7. uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w 4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach. Natomiast uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w 4-letnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., z zastrzeżeniem, że uczniowie którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 8. uczniowie i absolwenci 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach.