Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W myśl przepisów Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa regulamin wynagradzania nauczycieli (art. 30 ust. 6).

 

Przyjmując ów regulamin organ prowadzący obowiązany jest uwzględnić przewidywaną strukturę zatrudnienia a także stopnie awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli.

W drodze regulaminu organ prowadzący ustala:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
 3. wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli.

Jak wskazuje ustawodawca regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. To uzgodnienie nie może jednak prowadzić do przyjmowania, pod wpływem organizacji związkowych, regulaminowych rozwiązań naruszających prawo. Uzgodnienie nie może prowadzić do przyjmowania rozwiązań nie mających podstawy prawnej i mogących prowadzić do działań naruszających prawa osób trzecich, w tym wypadku nauczycieli dla których pracodawcą jest dyrektor szkoły, mający wyłączne kompetencje do ustalania wysokości poszczególnych składników ich wynagrodzenia (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2005 r., I OSK 917/2005)