Edukacja - Aktualności i ekonomia

kalkulator liczySerwis Samorządowy PAP zamieścił odpowiedź resortu edukacji na pytanie o sposób rozliczania dotacji przedszkolnych. Publikujemy ją dla naszych czytelników.

Czytelnik pyta: Czy pieniądze z dotacji są znaczone? Chodzi mi o to, czy jeśli zwiększam plan wydatków budżetowych w rozdziałach 80103, 80104, 80105, 80106 w poszczególnych paragrafach, to będę rozliczany z dotacji według faktycznego wykonania w tych właśnie paragrafach, czy ogólnie z wykonania w rozdziałach?
Jeśli np. zwiększam plan w par. 4270 (usł. remontowe), ale z jakichś przyczyn tego remontu nie przeprowadzę, to będzie dotacja do zwrotu? Pomimo że wydatki w całym rozdziale znacznie przekroczą dotację? Czy rozliczając się z dotacji, biorę pod uwagę tylko wykonanie w paragrafach, gdzie dokonałem zwiększenia i w wysokości, w jakiej dokonałem zwiększenia?

MEN odpowiada: Sposób rozliczania dotacji celowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dotacja celowa może zostać przeznaczona przez gminę na dowolne wydatki bieżące, na realizację których gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków unijnych, poniesione w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w rozdziale 80103 - do dnia 31 grudnia 2016 r.).
Dotacja będzie więc rozliczana według faktycznego wykonania wydatków w powyższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a nie według planu wydatków. W ramach rozdziału gmina może więc dowolnie przenosić środki pomiędzy paragrafami.

Natomiast podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje właściwy wojewoda. W przypadku, gdy gmina wnioskuje o przeniesienie środków dotacji między rozdziałami, właściwy wojewoda powinien dokonać niezbędnych zmian w podziale kwot dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.