Edukacja - Prawo i zarządzanie

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas 27 sierpnia podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które wejdzie w życie 1 września 2012 r.

W rozporządzeniu wprowadza się tylko jedną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) polegającą na określeniu, iż wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" jest wątkiem obowiązkowym w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych, czyli na IV etapie edukacyjnym (załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia).

Obowiązkowa realizacja treści nauczania ujętych w wątku tematycznym „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" pozwoli nauczycielom historii na przedyskutowanie najistotniejszych problemów z dziejów Polski. Sprzyjać zatem będzie wzmocnieniu poczucia tożsamości narodowej uczniów budowanej na fundamencie zrealizowanego w gimnazjum i pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej pełnego kursu historii Polski
Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół jest podyktowane względami legislacyjnymi. Rozporządzenie z 23 grudnia 2008 r. traci moc wraz z wejściem w życie 1 września 2012 r. nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Wprowadzenie do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych treści zobowiązującej do realizacji w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo wątku tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" nie ma wpływu na już określoną i przyjętą organizację nauczania w szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Faktycznie bowiem przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo będzie realizowany w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli od roku szkolnego 2013/2014.

Szczegóły w załącznikach.

źródło: men.gov.pl