e-Administracja - Prawo i orzecznictwo

Nowelizacja ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pociągnęła za sobą konieczność ponownego wydania rozporządzenia określającego tryb poszczególnych działań związanych z profilem ePUAP. Przedłożony projekt co do zasady powiela przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług publicznych – z drobnymi wyjątkami dotyczącym etapu potwierdzania profilu ePUAP.

Są one konsekwencją zmian ustawy. Do ustawy zostały bowiem przeniesione kwestie dotyczące podmiotów, które są upoważnione do potwierdzania przedłużenia ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP; jednocześnie do materii, która ma zostać uregulowana w rozporządzeniu zostały dodane warunki, które spełniać musi punkt potwierdzający.

Zgodnie z przedłożonym projektem punkt potwierdzający musi:

  1. zapewniać administrowanie systemem zarządzania tożsamością zgodnie z wymaganiami ustawy;
  2. opracować i wdrożyć procedurę zarządzania profilami zaufanymi ePUAP sporządzoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w BIP na stronie podmiotowej ministra właściwego ds. cyfryzacji;
  3. opracować i wdrożyć procedurę nadawania uprawnień do potwierdzania profili zaufanych - również sporządzoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w IP na stronie podmiotowej ministra właściwego ds. cyfryzacji;
  4. opracować i wdrożyć instrukcję określającą zasady i tryb postępowania z dokumentacją.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego.