Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

E-ADMINISTRACJA

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

e-Administracja - Ekonomia i finanse

O dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych mogą ubiegać się podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn zm.): organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy; jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; fundusze celowe; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych.

Terminy naboru wniosków: 15 lutego oraz 31 maja danego roku.

Wniosek składa się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu oraz na informatycznym nośniku danych - płycie CD.

Kryteria oceny wniosku

Przy ocenie wniosku Zespół, odpowiednio do rodzaju innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego, uwzględnia następujące kryteria:

 • cel ustanowienia projektu informatycznego;
 • zakres oddziaływania na inne przedsięwzięcia lub projekty opisane w Planie;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu informatycznego;
 • znaczenie projektu informatycznego dla promocji społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
 • znaczenie projektu informatycznego dla integracji zasobów i usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji publicznej;
 • znaczenie projektu informatycznego dla realizacji zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną, w szczególności przydatność dla:
  • przedsiębiorców,
  • obywateli,
  • administracji publicznej;
 • znaczenie projektu informatycznego realizowanego w ramach uczestnictwa podmiotów publicznych lub konsorcjów podmiotów publicznych w programie międzynarodowym lub projekcie realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej (w przypadku uczestnictwa w projektach współfinansowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego).

Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć przekazywane są w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem, który złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są na www.mswia.gov.pl

fot. www.sxc.hu