Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

E-ADMINISTRACJA

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

e-Administracja - Pracownik samorządowy

altPracownicy urzędów występujący zarówno w stosunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, powinni korzystać z indywidualnych profili zaufanych ePUAP oraz korzystać z bezpiecznych podpisów elektronicznych, w certyfikacie którego zawarte będą dane reprezentowanego organu administracji publicznej.  Obowiązujące przepisy nie zezwalają na wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego przez inną osobę niż ta, dla której wyłącznie został on przyporządkowany wyjaśniają eksperci MAiC w ramach projektu Dobre prawo – sprawne rządzenie. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), powołana została ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to system teleinformatyczny, w ramach którego jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci internet. Natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy. Urzędy udostępniając usługi poprzez ePUAP wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli jak również usprawniają swoją pracę w organizacji. Użytkownik konta na ePUAP posługuje się nim w ramach indywidualnego profilu zaufanego, potwierdzonego w wiarygodny sposób przez organ podmiotu publicznego. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, który może być także narzędziem uwierzytelniania podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego, jest to podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: 

 1. jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis;
 2. zawierający czas wykonania podpisu;
 3. jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis;
 4. autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
 5. potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP (art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji).

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany, który zawiera m.in.: imię i nazwisko użytkownika, jego numer PESEL i identyfikator, a także identyfikator profilu zaufanego ePUAP. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 20b ust. 2 ustawy o informatyzacji). Tym samym profil zaufany identyfikuje konkretną osobę fizyczną i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

Podstawowe wytyczne do wprowadzenia przepisów dotyczących podpisu elektronicznego określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązania są tożsame z postanowieniami dyrektywy, w szczególności w warstwie definicji. Zgodnie z poglądem doktryny szczególną formą podpisu elektronicznego jest bezpieczny podpis elektroniczny, który oprócz ogólnego wymagania identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny musi spełniać dodatkowe kryteria określone w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (dalej jako u.p.e.). Zgodnie z tym przepisem bezpieczny podpis elektroniczny jest podpisem, który: 

 1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,  
 3. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Tak rozumiany bezpieczny podpis elektroniczny może być wykorzystywany jedynie przez tę, do której został on przyporządkowany. Może to mieć miejsce m.in. przy podpisywaniu decyzji administracyjnej wydanej w formie dokumentu elektronicznego. Wydanie decyzji w formie dokumentu elektronicznego polega na sporządzeniu dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji oraz opatrzeniu go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Tym samym nie ma możliwości, aby inna osoba mogła użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego, jeśli nie został on do tej osoby przyporządkowany. Gdyby bowiem uznać możliwość korzystania z jednego bezpiecznego podpisu elektronicznego przez kilku urzędników niemożliwym w praktyce stałoby się ustalenie osoby odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy, co pociągałoby za sobą dalsze prawne konsekwencje. Pamiętać również należy, że każdy pracownik urzędu realizuje, co do zasady, indywidualny zakres obowiązków przypisany do zajmowanego stanowiska pracy.

Źródło: www.administracja.mac.gov.pl